Top pages

Tạo Form Chứa List Box (P1)

Mục Tiêu: Liên kết giữa list box với Form và Ngược lại Tạo các đối tượng khác trên Form Option Group,Option Button,Combo Box các bạn vào :http://www.mediafir…

123 thuat thu

Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa Video của YouTube (http://www.youtube.com/editor)