Top pages

Hướng dẫn gỡ bỏ virus lây qua Facebook

-Chạy file mẫu: August26-Picture12-JPG.exe

-Cách thức lây nhiễm, tự động send link "http://www.melma.se/***.jpg" chứa malware tới list bạn bè trên Facebook thông qua tin nhắn và ứng dụng chat của facebook.

Cách diệt virus facebook này:

Bước 1: Mở Task manager lên (Ctrl+Shift+Esc), tìm tiến trình "smss.exe" và nhấn End Process


Chú ý kiểm tra không xóa nhầm file smss.exe ở trong System32 (Windows session manager) của Windows nhé.

Bước 2: Cho hiện tất cả các file ẩn lên, kể cả file hệ thống, truy cập vào "x:\Users\Public" và "x:\Windows" tìm và xóa file "smss.exe" (x: là tên phân vùng cài hđh của các bạn, thường là "C:\"), đối với WinXP thì xóa file ở C:\Windows\smss.exe là được.

Bước 3: Truy cập vào registry (Bấm Windows+R và gõ regedit rồi enter), tìm khóa sau:

Code:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

và xóa giá trị "Windows System Controler"

Truy cập đến khóa:

Code:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

và xóa giá trị "Windows System Controler"

Truy cập tới khóa:

Code:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

và xóa giá trị "Windows System Controler"

Bước 4: Bấm Windows+R, gõ %temp% rồi enter, vào Temp rồi chọn xóa tất cả đi, file nào không cho xóa thì kiểm tra và chấp nhận bỏ qua, chủ yếu xóa mấy file .exe ở trong thư mục %Temp% là được.
Như vậy cơ bản malware đã được loại bỏ khỏi máy tính rồi nhé!

Nguồn: Hướng dẫn gỡ bỏ virus lây qua Facebook

TruongTon.Net – Thủ thuật Internet
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2215067&goto=newpost
Hướng dẫn gỡ bỏ virus lây qua Facebook

Comments are closed.

Phát triển bởi congnghehomnay.com